3 นาที กับ กมค. (สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)