ข้อมูลผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พล.ต.ต.ปรารถนา แผ่นผา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี 1

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 2

พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 3

พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 4

พ.ต.อ.จักริน พันธ์ทอง
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 5

พ.ต.อ.สถิตพร บุณยรัตพันธุ์
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 6

พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 7

พ.ต.อ.ถาวร ดุลยวิทย์
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 8

พ.ต.อ.สุวัฒน์ ตันติมาสน์
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 1-1

พ.ต.อ.ภัทรพล พลศิลา
รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 1-2

ผกก. ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 50

พ.ต.อ.คมกฤษณ์ คำบุศย์
ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 14

พ.ต.อ.สังคม ตัดโส
ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ.ไพรัช นิธิธรรมจรรยา
ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ
ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี
พ.ต.อ.พันธมิตร จ้างประเสริฐ
ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี

ผกก. ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต
ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี

นนทรี 1

พ.ต.อ.ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา
ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์

รัตนา 1

พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร
ผกก.สภ.ปากเกร็ด

ปากเกร็ด 1

พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์
ผกก.สภ.บางบัวทอง

บัวทอง 1

พ.ต.อ.รณภัฎ ทับทิมธงไชย
ผกก.สภ.บางใหญ่

บางใหญ่ 1

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์
ผกก.สภ.บางกรวย

บางกรวย 1

พ.ต.อ.เมษนนท์ นาขวัญ
ผกก.สภ.ไทรน้อย

ไทรน้อย 1

พ.ต.อ.นภธร วาชัยยุง
ผกก.สภ.บางศรีเมือง

ศรีเมือง 1

พ.ต.อ.รุ่งระวี สุขัง
ผกก.สภ.ปลายบาง

ปลายบาง 1

พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง
ผกก.สภ.บางแม่นาง

แม่นาง 1

พ.ต.อ.พิทยากร เพชรรัตน์
ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์

ชัยพฤกษ์ 1