ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พล.ต.ต. ไพศาล วงศ์วัชรมงคล

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี 3

พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี4

พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี5

พ.ต.อ.สุวัฒน์ ตันติมาสน์

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี6

พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

นนทบุรี7

ผกก. ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์

ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.จิรายุส วานิชกุล

ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.พัฒนา สงวนศักดิ์

ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.ธราธิป รังรักษ์

ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ

ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.อดิศร บุญประทีป

ผกก.(สอบสวน).ภ.จว.นนทบุรี

ผกก. ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี

พ.ต.อ.เมษนนท์ นาขวัญ

ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์

พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร

ผกก.สภ.บางใหญ่

พ.ต.อ.สมชาย ขำสัจจา

ผกก.สภ.ไทรน้อย

พ.ต.อ.คมกฤษณ์ คำบุศย์

ผกก.สภ.บางกรวย

พ.ต.อ.รณภัฎ ทับทิมธงไชย

ผกก.สภ.บางแม่นาง

พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์

ผกก.สภ.บางบัวทอง

พ.ต.อ.รุ่งระวี สุขัง

ผกก.สภ.ปลายบาง

พ.ต.อ.พลเทพ นันทสำเริง

ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์

984101_avatar_businessman_male_person_suit_icon.png

พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์

ผกก.สภ.ปากเกร็ด

984101_avatar_businessman_male_person_suit_icon.png

พ.ต.อ.นภธร วาชัยยุง

ผกก.สภ.บางศรีเมือง