อำนาจหน้าที่

พื้นที่รับผิดชอบ

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

  • พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

  • คำสั่ง ตร. 537/2555

  • คำสั่ง ตร. 538/2555

  • คำสั่ง ตร. 419/2556

  • ประมวลกฏหมายพิจารณาความอาญา

  • ประมวลกฏหมายอาญา